Symbol föreningen

Nyss utkommen
DRAMA - Ledarskap som spelar roll

av Aud Berggraf Sæbø, Eva Borseman, Katrin Byréus, Anita Grünbaum, Lotta Holmgren-Lind, Kent Hägglund, Jens Remfeldt, Birgitta Silfver, Els-Mari Törnquist, Ágnes Végh Blidlöv, Ulrika von Schantz

Beskrivning:

Vad händer med ledarrollen när man arbetar med en teaterföreställning? Hur kan man undvika att gå hem från jobbet med hjärnan ockuperad av deltagarnas problem? Är det rimligt att möta 8 grupper per dag och 500 elever i veckan?

Ledarskap grundat på medvetna ställningstaganden och en väl förankrad ledarroll ökar chansen till konstruktivt samspel i gruppen och ger bättre förutsättningar för ledaren att klara sina uppgifter. Att kontinuerligt reflektera över sitt eget ledarskap är ett steg på vägen.

Den här boken lyfter fram olika aspekter av dramapedagogiskt ledarskap, och lägger stor vikt vid ledarens förhållningssätt med betoning på ett personligt, väl genomtänkt och utprövat ledarskap. Kapitlen i boken är erfarenhets- eller forskningsbaserade och exemplen är hämtade från arbete med förskolebarn, skolbarn, gymnasieelever och vuxna.

DRAMA - Ledarskap som spelar roll red. Eva Österlind. Studentlitteratur. Utgiven 2012. ISBN10: 9144068034

Ett kapitel har skrivits av Eva Borseman, som bl a är symbolterapeut och Kordautbildad och utbildare av lärare och förskollärare. Läs även hennes Magister-uppsats här

Dynamisk pedagogik : Dess tillkomst och teoribildning tecknad utifrån Dan Lipschütz livsberättelse Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner Författare :Eva Borseman [2008]

Sammanfattning: Dynamisk pedagogik är en metod där man utifrån en demokratisk värdegrund arbetar med individers och gruppers kommunikativa och kreativa processer för att medverka till ökad självkännedom. Dynamisk pedagogik har funnits på Lärarhögskolan i Stockholm sedan mitten av 1960-talet och till en början som ämnet skapande dramatik i förskollärarutbildningen. Dan Lipschütz är upphovsmannen till metoden.

Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka vad som ligger bakom den dynamiska pedagogikens uppkomst och utveckling under perioden 1926 - 2007. Jag anser att 1966 var det mest betydelsefulla året för den dynamiska pedagogikens utveckling. Då benämndes metoden och den fick ett eget utbildningsinstitut, Kordainstitutet.

I min studie har jag jämfört Dan Lipschütz livsberättelse med "en berättelse om den dynamiska pedagogiken" och sökt efter parallella företeelser, vilket innebär att jag funnit upplevelser och erfarenheter från hans liv som medverkat till att forma den dynamiska pedagogiken.

Uppsatsens metoder är livsberättelsen, den kvalitativa forskningsintervjun samt litteraturstudier. Jag utgår från ett kvalitativt forskningsperspektiv med en hermeneutisk tolkningsansats. Arbetet innehåller såväl tolkande som deskriptiva delar.

Studien visar att formandet av den dynamiska pedagogiken har skett i en tid som var mottaglig för de idéer som metoden representerar. Såväl idéer, teorier som viktiga personer med specialkunskaper i den dynamiska pedagogikens olika delar har varit avgörande för metodens formande och uppkomst, där Dan Lipschütz med sin speciella kompetens varit den sammanhållande faktorn.


Tips från Dorothy Been, 2011-12-12


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta