Symbol föreningen

I Astrid Ståhlbergs bokserie Leva har i april 2005 utkommit

"Att växa"

Berättelsen "Att växa" handlar om ett grässtrås liv - hur grässtrået gror och växer upp. En dag mosas grässtrået och förstörs. Så småningom växer det upp igen eftersom dess rötter är levande. Då kommer vinterns kyla och det trötta grässtrået får vila tills solvärmen väcker det när våren kommer.

Startpunkt för samtal
Det är lätt för ett barn att förstå liknelsen mellan ett grässtrå som just börjat växa och den unga människan. Gräs­strået blir ibland skadat och tilltufsat, men reser sig snart igen. Växtens livskraft finns kvar i roten. Berättelsens knappa, koncentrerade form fungerar som startpunkt för barnens egna jag-berättelser och öppnar upp för igenkännande, samtal och fantasi. Barnen associerar vidare, känner igen sig, förstår något nytt och blir berikade med insikt.

Text i jag-form
Boken är skriven i jag-form. Texten består av korta meningar, utan utvikningar och detaljer. Bilderna är stramt hållna. Avsaknaden av kringdekor i berättelsen ger en tydlig stringens och fokusering. Det är kanske öppenheten, tomrummen, som är berättelsens främsta kva­litet. Bokens storlek (stående A4) gör den lämplig för högläsning i mindre grupp. Varje uppslag består av en vänstersida med text och en högersida med bild.

Naturen, självet och livet
"Att växa" ger barnen en möjlighet att bli nyfikna på naturen. Via berättelsen får de en ny syn på gräset, sig själva och livet. I sin enkelhet speglar "Att växa" naturens och livets villkor som i ett brännglas. Storheten finns i allt - även i det lilla. Symboliken och poesin kan ge både tröst och uppmuntran.

Handledning
I den anslutande lärarhandledningen ges rikligt med förslag till hur man kan arbeta med berättelsen, bl a i form av dramaövningar och samtal. I handledningen finns också ingående resonemang som syftar till att bredda förståelsen ör bokens mångfacetterade innehåll. Där diskuteras symbolens roll i barns utveckling.

"ATT VÄXA"
Samtalsbok
(44 s) 646-2155-3
Handledning (32 s) 646-2162-6 .

Se vidare: www.bok.nu.
Beställning och mer information: Astrid Ståhlberg. Tel. 070-642 7177.
E-post: astrid@astridstahlberg.se

Värdefullt att Astrid Ståhlbergs böcker: "Jag är rädd ibland" (ISBN 91-646-2156-1) och "Att växa" (646-2155-3) nu har utkommit. Kan verkligen rekommenderas.
Dorothy Been, 05-04-17 + 11-07-25


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta